Czytasz wiadomości wyszukane dla zapytania: ustawy o emeryturach i rentach z FUS renta

Nowy niższy ZUS ?

Ostatnio głośno o 106. posiedzeniu sejmu i głosowaniu

"o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 01/07/2005  skierowano do
Senatu "
tekst 3772

z pierwszej strony tekstu wynika (z danych na dziś):

49,71 (19,52% nowej podstawy czyli 30% min wynagrodzenia) emerytalne
33,11 (13% nowej podstawy czyli 30% min wynagrodzenia) rentowe
35,51 - Chorobowe 2,45 % starej podstawy
27,97 - Wypadkowe 1,93 % starej podstawy
35,51 - Fundusz pracy 2,45 % starej podstawy
154,61 - Zdrowotne 8,5 % starej podstawy

łacznie: 336,42 PLN -tyle wynosić będzie obciązenie rozpoczynajacego DG
przez pierwsze dwa lata dzialalnosci

projekt przeszedł teraz do Senatu. Znajduje sie w programie obrad  86
posiedzenia senatu 19, 20 i 21 lipca 2005 r. Wchodzi 14 dni od daty
ogłoszenia.

Senat, prezydent to miejsca o których wiem że może utknąć. Czy mogą sie
przydarzyć jakieś inne niespodzianki? Jak wszystko dobrze pójdzie to kiedy
będzie można się tą zmianą cieszyć?

 » 

Cena za stronê -t³um.tech :)

Magdalena W.:

Pewnie, czesciej sa umowy o dzielo ... a tutaj nic sie nie zmienilo.
Jak dotad, tfu tfu odpukac


Trochę się chyba zmieniło (nie wiedziałam), dotyczy tylko rencistów
i emerytów, a jednak. Podaję za Sabiną Bruzzano z pl-p-t:

Renciści jak pracownicy

Od 1 lipca pracodawcy muszą płacić składki ZUS od wszystkich umów o dzieło
zawartych z własnymi pracownikami, także z uprawnieniami do emerytury lub
renty. Od tej pory bowiem wchodzą w życie zmiany w kilku ustawach
wprowadzone przez ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 121,
poz. 1264). Zatrudniony na umowę o pracę emeryt lub rencista zawierający z
własnym pracodawcą umowę o dzieło będzie traktowany w rozliczeniach z ZUS
jak pozostali pracownicy, niemający uprawnień do emerytury lub renty. To
konsekwencja zmian dokonanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
Rozstrzygnięto także wątpliwości co do ustalania podstawy wymiaru składek,
gdy wynagrodzenie sfinansuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Teraz do rozliczeń z ZUS trzeba będzie przyjąć przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w poprzednim kwartale, ogłaszane przez prezesa GUS.

Rzeczpospolita - Prawo co dnia 29.06.2004 - (str. 2)

Pozdrawiam,

Evva

800 brutto - czy taka pensje moze zajac komornik?

Jeśli dług stanowił podatek od nieruchomości, to rentę raczej nie zajął
komornik
(przynajmniej nie sądowy). Co najwyżej zrobił to Naczelnik Urzędu
Skarbowego
(pracownik tego urzędu zwany komornikiem skarbowym), a najprawdopodniej
zajęcia
doknał wójt gminy, lub burmistrz (prezydent) miasta. Egzekucję tzw. długów
publicznych (np. podatków) reguluje inna ustawa: O postępowaniu
egzekucyjnym w
administacji (jest egzekucja sądowa i jest egzekucja administacyjna).
Jeśli
chodzi o meritum sprawy, zarówno w egzekucji sądowej jak też
administacyjnej (w
uproszczeniu) można zająć max. 1/4 świadczeń emerytalnych lub rentowych.
Dla
świadczeniobiorcy musi pozostać jednak minimum kwota emerytury/ renty w
wysokości 1/2 najniższej renty/emerytury. Określa to ustawa o emeryturach
i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art 139 - 141.


Hmmm czyli jak dług jest wobec Państwa np. zaległości podatkowe to mogą
zająć takie 800 zł brutto ? Czy też chodzi tylko o emeryturę/rentę?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc!

800 brutto - czy taka pensje moze zajac komornik?

| Jeśli dług stanowił podatek od nieruchomości, to rentę raczej nie zajął
komornik
| (przynajmniej nie sądowy). Co najwyżej zrobił to Naczelnik Urzędu
Skarbowego
| (pracownik tego urzędu zwany komornikiem skarbowym), a najprawdopodniej
zajęcia
| doknał wójt gminy, lub burmistrz (prezydent) miasta. Egzekucję tzw. długów
| publicznych (np. podatków) reguluje inna ustawa: O postępowaniu
egzekucyjnym w
| administacji (jest egzekucja sądowa i jest egzekucja administacyjna).
Jeśli
| chodzi o meritum sprawy, zarówno w egzekucji sądowej jak też
administacyjnej (w
| uproszczeniu) można zająć max. 1/4 świadczeń emerytalnych lub rentowych.
Dla
| świadczeniobiorcy musi pozostać jednak minimum kwota emerytury/ renty w
| wysokości 1/2 najniższej renty/emerytury. Określa to ustawa o emeryturach
i
| rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art 139 - 141.

Hmmm czyli jak dług jest wobec Państwa np. zaległości podatkowe to mogą
zająć takie 800 zł brutto ? Czy też chodzi tylko o emeryturę/rentę?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc!


Ciekawe jako kto chcesz zajmować dług wobec Państwa (komornik jesteś, czy
skarbówka ? :)
Emerytura/renta to jedno. Wynagrodzenie za pracę to drugie.
800 zł brutto wynagrodzenia za pracę W PEŁNYM WYMIARZE zająć nie można. (w
uproaszczeniu). Dłużnikowi musi pozostać wolana od zajęcia kwota wynagrodzenia
netto odpowidajaca 800 zł brutto (ok 560 zł)

Emerytura/renta - czytaj wyżej.

dp

 » 

Odwołanie od decyzji ZUS. Rozprawa w sądzie.

Tradycyjnie witam !

Hmmm... To chyba możliwe było tylko w przypadku, gdybym kończył 25 lat
będąc na ostatnim roku studiów? Chyba, że mówisz o jeszcze czym innym.
Bo istotnie, jeśli bym kończył 25 lat będąc na ostatnim roku studiów,
renta byłaby mi wypłacana do ukończenia studiów. Ja jednak byłem
wtedy na IV roku. Jeśli jednak mówisz o czym innym, to oczywiście


  To o czym mówisz a właściwie piszesz ;) to uprawnienie ustawowe -art.68 ust
3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.Dziecku,które ukończyło 25 lat życia
na ostatnim roku studiów w szkole wyższej prawo do renty rodzinnej przedłuża
się do zakończenia tego roku studiów.
Ja wspomniałam o tzw.świadczeniu wyjatkowym przyznawanym przez ZUS uznaniowo
osobom ,które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie moga podjąć
zatrudnienia i nie mają środków utrzymania ani  prawa do żadnych świadczeń
z ubezpieczenia.

pzdr.bzr

Renta, nowotwór| [brak cytatu do którego odnosi się odpowiedź]
| nie pracowała a nie podałeś czy w tym okresie nie urodziła dziecka ?

Mógłbyś to rozwinąć_poprzeć czymś?.


proszę bardzo art 7 ust5pkt a w zwiazku z art 57 ust1 pkt 2 i art 58
ust1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS DzU
162poz1118/98 -hipotetycznie gdyby miała dziecko miałaby prawo do renty
ponieważ wynika jasno z pisma że żona pytającego nie przekroczyła 30
roku zycia -z tytułu urodzenia posiada 4 lata okresu nieskładkowego
który spełnia warunki dla wieku 30 lat aby nabyła prawo do swiadczenia

Renta, nowotwór


| [................]
| Mógłbyś to rozwinąć_poprzeć czymś?.
proszę bardzo art 7 ust5pkt a w zwiazku z art 57 ust1 pkt 2 i art 58
ust1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS DzU
162poz1118/98 -hipotetycznie gdyby miała dziecko miałaby prawo do renty
ponieważ wynika jasno z pisma że żona pytającego nie przekroczyła 30
roku zycia -z tytułu urodzenia posiada 4 lata okresu nieskładkowego
który spełnia warunki dla wieku 30 lat aby nabyła prawo do swiadczenia


Wszystko pięknie i ładnie, ale chyba zapomniałeś
o:
Art. 5. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty
i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniem
ust. 2-5, następujące okresy:
    1) składkowe, o których mowa w art. 6,
    2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7.
2. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu
   ich wysokości *okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze*
   *nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów*
   *składkowych* .

ZUS jest instytucją jaką jest, ale to byłoby zbyt piękne
aby osoby które nigdy nie pracowały miały prawo do
renty chorobowej.

Renta, nowotwór

| Mógłbyś to rozwinąć_poprzeć czymś?.
| proszę bardzo art 7 ust5pkt a w zwiazku z art 57 ust1 pkt 2 i art 58
| ust1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS DzU
| 162poz1118/98 -hipotetycznie gdyby miała dziecko miałaby prawo do renty
| ponieważ wynika jasno z pisma że żona pytającego nie przekroczyła 30
| roku zycia -z tytułu urodzenia posiada 4 lata okresu nieskładkowego
| który spełnia warunki dla wieku 30 lat aby nabyła prawo do swiadczenia


Po studiach była dwójka dzieci. Żonka ma 29 lat.
Studia się liczą jako okres ... nieskładkowy ?
Czyli nic z tego ?

Pozdrawiam
Darek

Sprzedaż programu bez działalno ci gospodarczej


A ile wynosi przecietne wynagrodzenie wedlug ZUS ?
Nie jest to uzaleznione od wysokosci renty?


Z informatora na stronach ZUS:

"Renta rodzinna nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu, je.eli
rencista osiŕga przychody w wysokoĘci nie przekraczajŕcej 70% przeci-
´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za kwarta. kalendarzowy, ostatnio
og.oszonego przez Prezesa G.ównego Urz´du Statystycznego.
JeĘli osiŕga on przychody w wysokoĘci przekraczajŕcej 70% przeci-
´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, nie wy.szej jednak ni. 130%
tego wynagrodzenia, renta rodzinna podlega zmniejszeniu. Kwot´
zmniejszenia stanowi ró.nica mi´dzy osiŕgni´tym przychodem a kwotŕ
odpowiadajŕcŕ kwocie 70% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia.
Kwota tego zmniejszenia nie mo.e byç wy.sza od kwoty maksymalnego
zmniejszenia, okreĘlonej w ustawie o emeryturach i rentach
z FUS jako 20,4% kwoty bazowej obowiŕzujŕcej przy ostatniej waloryzacji
w 1998 r. i podlegajŕcej podwy.szeniu, przy zastosowaniu
wskaęnika waloryzacji, w kolejnych terminach waloryzacji."

Czyli liczy się tylko wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
podawana przez GUS.

Pozdrawiam

... z Przemysławem Przybylskim

Oczywiście, że ZUS to nie PZU (chociaż bardzo często nas mylą - nawet kiedyś zadzwonił do mnie facet z pytaniem, czy nie zechciałbym sponsorować transmisji z meczów ligi hokejowej). Ale i ZUS i PZU są firmami ubezpieczeniowymi i u podstaw ich działalności leży ta sama fundamentalna zasada - jeżeli nie ma składki, nie ma odszkodowania.

ZUS nie jest instytucją pomocy społecznej, która ma dać pieniądze na życie wszystkim, którzy nie mają co do garnka włożyć. Kiedyś jak będę miał więcej czasu wyjaśnię skąd historycznie bierze się podział na (1) "świadczenia bezpłatne" finansowane przez państwo osobom biednym oraz (2) świadczenia z ubezpieczeń społecznych, finansowane osobiście przez osoby ubezpieczone.

Przepis, który wymaga opłacania składek przez pięć lat w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę jest zapisany w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353, nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 120, poz. 1252, nr 121, poz. 1264, nr 144, poz. 1530, nr 191, poz. 1954, nr 210, poz. 2135, nr 236, poz. 2355; 2005 nr 167, poz. 1397, nr 169, poz. 1412 i 1421; 2006 nr 104, poz. 708 i 71, nr 208, poz. 1534 z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 82, poz. 558, nr 191, poz. 1368 i 1369 i nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. nr 67 poz. 411).

A jak wszyscy doskonale wiemy - to nie ZUS uchwala w Polsce ustawy.
Pozdrawiam

Nowy stary portfel

W tym przypadku chodzi o nabyte prawa do waloryzacji świadczeń metodą uposażeniową, które zostały w wyniku błędnej interpretacji przez WBE zmienione na naszą niekorzyść.

Zarówno Ustawodawca, jak i Trybunał Konstytucyjny nie pozbawili mnie praw słusznie nabytych do waloryzacji świadczeń metodą uposażeniową, która zachowuje wartość ekonomiczną moich świadczeń w relacji do uposażenia pobieranego przez żołnierza zawodowego pozostającego w służbie i zajmującego analogiczne stanowisko służbowe. Zaskarżonym decyzjom waloryzacyjnym wojskowych organów emerytalnych w Poznaniu i Łodzi zarzucam naruszenie prawa materialnego w związku z art. 2 i 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17.12. 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS ( w brzmieniu obowiązującym do 01.10.2003 r.) poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż zasady waloryzacji emerytur wojskowych wyrażone w przepisach: art. 159 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 6 pkt.1 ustawy z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 2004 roku , nr 8, poz. 66 z późniejszymi zmianami); art. 40 ustawy z dnia 10.12.1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (w brzmieniu obowiązującym do dnia 8.11.2001 r.) mają zastosowanie do emerytów wojskowych, którzy uzyskali uprawnienia przed wejściem w życie znowelizowanych zasad waloryzacji rent i emerytur wojskowych.

Nowy stary portfel

WYROK*
z dnia 20 grudnia 1999 r.
Sygn. K. 4/99

(wycinek uzasadnienia)
s.5:

„Prokurator Generalny zauważył, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS warunki nabywania prawa do emerytury i renty oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu pobierania emerytury lub renty, a także zasady ustalania wysokości tych świadczeń dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pozostawali w służbie, określają przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. Wynika z tego, że nowy system obejmować będzie tylko tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę po 31 grudnia 1998 r.”

Zasada interpretacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Została ona sformułowana w uzasadnieniu wyroku z dnia 08.05.2000r., Sygn. SK 22/99 (Dz. U., 2000, nr 38, poz. 438) w sposób następujący (str. 25):
,,Orzeczenie o zgodności przepisu z konstytucją oznacza przypisanie atrybutu konstytucyjności nie pewnej jednostce redakcyjnej bez względu na jej treść, lecz określonej treści normatywnej zawartej w tym przepisie, ustalonej w wyniku interpretacji”.

Interpretacja Wyroku Trybunału z dnia 20.12.1999 roku, Sygn. K 4/99 wyraźnie wskazuje, że zgodność Art. 159 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U., 1998, nr 162, poz. 1118) z konstytucją dotyczy żołnierzy rozpoczynających służbę po dniu wejścia ustawy w życie tzn. po 1.01 1999 roku.

Nowy ,,stary portfel,,

Konkretnie w tym przypadku chodzi o rewaloryzację płacową a nie cenową i kto podlega czyli osoby które odeszły przed 1 stycznia 99 r. na emeryturę. Jeżeli dana osoba wzięła odprawę 12 miesięczną to czas emerytury liczy się też od momentu +12 miesięcy Ten problem nie ma nic wspólnego z naliczaniem emerytury zgodnie z ustawą z 10 grudnia 93 r.

„ Prokurator Generalny zauważył, że zgodnie z Art. 1, ust. 2 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS warunki nabywania prawa do emerytury lub renty oraz innych świadczeń przysługujących dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pozostawali w służbie, określają przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. Wynika z tego, że nowy system obejmować będzie tylko tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę po 31 grudnia 1998 r.”.
„Zdaniem Prokuratora Generalnego można, zatem uznać, że osoby podejmujące służbę po tej dacie mają świadomość zakresu przysługujących im uprawnień”.

Nowy ,,stary portfel,,

[quote="zbychu"]... Zgodnie 'z art" 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin, emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru
podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń
Spolecznych.

Na podstawie ww. przepisu Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku
decyzjami z dnia 02.03.1999r ., 02.06.1999r ., 06.06.2000r ., 06.06.2001r .,
05.06.2002r. , 06.03.2003r ., 08.03.2004r. , 01.03.2006r . i 01.03.2008r.
dokonało waloryzacji Pana swiadczenia.
Od decyzji tych nie wniósł Pan odwołania do Sądu i stały się
prawomocne. .

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww ustawy ...

Jest odpowiedź :

Dyrektor WBE w decyzji uznał również, że zastosowanie art. 32 wojskowej ustawy emerytalnej do dochodzenia roszczeń jest bezpodstawne, bowiem składający wniosek nie skorzystał z możliwości odwołania się w przypisanym prawem terminie i pierwotne decyzje stały się prawomocne. Twierdził również, że nie ma nowych okoliczności do wzruszenia tych decyzji z urzędu.
Tymczasem art. 32 wojskowej ustawy emerytalnej będący w tym przypadku przepisem szczególnym odnoszącym się do kwestii emerytów wojskowych daje możliwość
ponownego ustalenia uprawnień do świadczeń emerytalnych /bez zakreślania jakiegokolwiek terminu/ nawet po uprawomocnieniu się decyzji.
Waloryzowanie przez Dyrektora WBE emerytury wojskowej w oparciu o przepisy, które nie stanowiły do tego podstawy prawnej stanowi wystarczającą przesłankę do ponownego ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych.

Nowy ,,stary portfel,,

Może trzeba zadać parę pytań Rzecznikowi Praw Obywatelskich w naszej
sprawie??
W końcu ma taki zakres działania; ma nas bronić i pokazywać
drogę działania.

1. Jakim prawem objęto nas przepisami ustawy FUS skoro byliśmy już na
emeryturach i rentach?
2. Jaki tryb odwoławczy przysługuje nam w tej konkretne sprawie?
3. Kto jest organem odwoławczym od decyzji waloryzacyjnych wydawanych
przez WBE (skoro MON odrzuca nasze wioski odwoławcze)?
4. Gdzie są przepisy wykonawcze organów wojskowych do ustawy FUS w
zakresie sposobu waloryzacji emerytur i rent wojskowych?

I może parę innych pytań? (jakie działania podjął RPO do tej pory w
związku z naszymi pytaniami, które już mu wysłaliśmy).I te pytania przesłać w krótkim czasie do Biura RPO z różnych stron
Polski (za pomocą formularzy elektronicznych na stronie Biuro RPO).
Do tego można załączyć brednie wypisywane przez Ceśka.
Co Panowie na to??
zrg

Będziemy wysyłać.

Nowy ,,stary portfel,,

Nasza ustawa emerytalna w wielu sytuacjach odsyła do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak jest w przypadku dodatków do emerytury, prawa do renty rodzinnej itd. Od dnia 1 stycznia 1999r. waloryzacja emerytur i rent wojskowych odbywa się również na zasadach określonych w tej ustawie a to oznacza, że na zasadach określonych w art. 88 i 89 tej ustawy.Brak jakiegokolwiek przepisu w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, który by ograniczał stosowanie art. 6 tylko do niektórych emerytów czy rencistów, sprawia, że brak jest szans na wygranie w sądach. - Jeżeli nie zostaną zmienione przepisy dotyczące waloryzacji naszych emerytur to nic nie osiągniemy.

Nowy ,,stary portfel,,

Oceny zapisów można dokonać na podstawie uchwały nr 147 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991r. W sprawie zasad techniki prawodawczej (M.P.1991, nr 44, poz. 310), zaktualizowanej w 1999r.- nic w tej sprawie się nie zmieniło.
Zwracam uwagę, że jest to ustawa o emeryturach i rentach z FUS, a nie ustawa o zmianie innych ustaw. Każdą ustawą można jednak zmieniać przepisy obowiązujące w innych ustawach w dziale przepisy zmieniające, przejściowe, końcowe i uchylające I tak taż uczyniono.
Zakres podmiotowy ustawy FUS nie został rozszerzony, normuje dziedzinę spraw z zakresu emerytur i rent z FUS. Nie objęlaona swoim zakresem emerytów i rencistów mundurowych oraz tych żołnierz którzy przed dniem wejścia w życie ustawy nabywali prawa emerytalne(15 lat).
Objęła ona jednak swym zakresem miedzy innymi żołnierzy,ale tylko tych rozpoczynających służbę po 1.stycznia 1999r. oraz tych co nie nabyli praw emerytalnych(nie mieli 15 lat wysługi). MON zmuszony był do płacenia haraczu ZUS-owi .W momencie jak się połapał o co chodzi to znowu zaczął kombinować I tym sposobem mamy pasztecik.

Ptanie

Witam

taki oto tekst znalazłem na stronie "zus"

""Uwaga!
Ustawa wypadkowa nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po dniu 31.12.2002 r. Regulacje dotyczące tego zagadnienia zostały przeniesione do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zm.) i gwarantują one prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mimo nieposiadania wymaganego stażu pracy, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
Do osób, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy przed 1 stycznia 2003 r. stosuje się zasady wynikające z dotychczasowych przepisów. ""

czy to oznacza ze osoby które uległy wypadkowi w drodze nie dostają żadnych świadczeń ??
kiedy wypłaca sie świadczenia osobą które uległy wypadkowi w drodze ?

pozdrawiam

PU o podatku dochodowym

Stanisław Żelichowski

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Chciałbym zgłosić poprawkę następującej treści:

Art. 1. W art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) wprowadza się ust. 2a) w brzmieniu:

"emerytury i renty wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008 nr 50, poz. 291), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 2004 nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2004 nr 8, poz. 67, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2004 nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)."Dziękuję.

Nowy,,stary portfel,, ,,Echa z wokand sądowych,,- pouczenia

Witam.
Ponawiam próbę wyjaśnienia dokonanej waloryzacji od 1.01.1999 r.do 31.05.1999 r.
Według mojej oceny waloryzacji dokonano na podstawie art. 179 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. 1998 r. nr 162, poz.1118)
Nikt z piszących na tym forum nie chciał bądź nie mógł do mojej oceny się ustosunkować – więc gdyby byli chętni to proszę o uwagi.
“art. 179. Od 1 stycznia 1999 r. emerytury i renty przyznane od uposażeń osiągniętych przed tą datą na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art.1 ust.2, podlegają dodatkowej waloryzacji wskażnikiem 104,3 proc.”

[Ploteczki] Jednak kombinują z emeryturkami!!!

A o co chodzi z tym "zawieszeniem" emerytury?

W dzienniku ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
jest napisane:
Art. 40. 1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.1)), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty inwalidzkiej III grupy.

3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75 % podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Punkt 3 - emerytowi z niepełną emeryturą zabiorą 25% czy taż zawieszą całkowicie emeryturę? Do tej pory myślałem, że wiem o co chodzi, ale teraz jestem zupełnie skołowany

Nowy ,,stary portfel"

Ja uważam za największą niesprawiedliwość brak możliwości przejścia na emeryturę cywilną po kilkudziesięciu latach pracycywilnej, np. w moim przypadku 19 lat służby wojskowej i później 29 lat pracy cywilnej.Znany mi jest ten przypadek przyjacielu i wiem, że emerytura naliczona za pracę w cywilu byłaby o wiele większa od tej tej z WBE. Dlatego przed takim samym problemem staną młodzi (czyli z niepełną wysługą) emeryci, którzy zostali zwolnieni w wyniku rozwiązywania jednostek, również emeryci którzy zaliczyli tylko 15 letni staż pracy i mając dosyć wojska sami się zwolnili. Dzisiaj tym problemem nie zaprzątają sobie głowy ( po prawdzie bo i po co są zdrowi nic nie dolega i zarabiają - ale w późniejszym okresie być może będzie niespodzianka.

Zapis jest jak niżej :

Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszła w życie Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zmieniła radykalnie zasady waloryzacji rent i emerytur. W Ustawie tej jest wyraźnie na-pisane, że dotyczy ona tych żołnierzy, którzy w dniu wejścia w życie „są w służbie”, a zatem nie dotyczy tych, którzy już byli na rentach, emeryturach.

[ Dodano: Czw 16 Paź, 2008 ]

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Nurtuje mnie problem ( wymóg min. 6 miesięcy zatrudnienia na etacie przed złożeniem wniosku o emeryturę ) wiem,że najlepiej to wyjaśnić w ZUS ale jeżeli ktoś z Was mógłby mi pomóc w interpretacji to będę bardzo wzdzięczny.Po 33 latach (skł. i nieskł.) po zawale serca znalazłem się na rencie i byłem na niej 8 lat.W ostatnich 2-óch latach na rencie dorabiałem na umowie - zleceniu płacąc składki.Rentę zabrano mi od 01.08.2006 ale umowę - zlec. kontynuowałem jeszcze do 31.10.2006, po czym od 01.11.2006 pobierałem przez 10 m-cy zasiłek dla bezrobotnych.Potem już i do tej pory bez żadnych dochodów i świadczeń. W sumie mam 35 lat i parę miesięcy okresu ubezpieczeniowego. Czy w opisanej, mojej sytuacji ten wymóg 6 m-cy zatrud. na etacie przed złożeniem wnioskuma zastosowanie ?... wg mnie niestety ma zastosowanie
... w opisanym stanie rzeczy, nie spełniasz Kolego warunku art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. w okresie ostatnich 24 miesięcy nie pozostawałeś w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy) … zatrudnienie na umowę zlecenie jak również status bezrobotnego nie ma tu żadnego niestety znaczenia …
... dla Swego spokoju potwierdź to w miejscowym Oddziale ZUSu

Pozdrawiam

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

.
do "leszek" (z godz. 00:42; strona 760) - uzupełnienie tego, co napisałem wczoraj o godz. 22:26 (strona 758)

Wczoraj, o godz. 23:21, "jacirg" napisał:

"nie spełniasz Kolego warunku art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. w okresie ostatnich 24 miesięcy nie pozostawałeś w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy)"

Nie jest to stwierdzenie precyzyjne, gdyż Art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS brzmi następująco:

"2) w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy
co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę
są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy."

Zaznaczony przeze mnie na czerwono fragment przepisu (pominięty przez "jacirg") może być istotny dla oceny Twojej sytuacji przez ZUS. Bo ten przepis nie mówi o ostatnich 24 miesiącach przed złożeniem wniosku o emeryturę, tylko mówi o takich ostatnich 24 miesiąach, w których podlegałeś ubezpieczeniu. A to jest wielka różnica.

Jeżeli będziesz miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, które pojawią się Ci w trakcie czytania przepisów - zgłaszaj je, a ja deklaruję, że przeanalizuję je i napiszę, co o tym sądzę. Co dwie głowy, to nie jedna.
A poza tym pamiętaj. Każda sprawa jest inna, indywidualna. Więc nie poddawaj się i walcz do końca.

Pozdrawiam
.

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Do bezet-1147 -dzięki za dalsze zainteresowanie. Podaję Ci namiary tej ustawy : Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 )
Art. 79. 1. Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jest to znowelizowana ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 1/1995, poz. 1) tam był art.30 .
Zobacz teżi nterpretację ZUS : http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1118 - "Warunek pozostawania ostatnio pracownikiem należy uznać za spełniony również wówczas, gdy ubezpieczony pobierał: zasiłek dla bezrobotnych lub też dobrowolnie kontynuował ubezpieczenie, jeśli w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawał w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy".Kibicuję nadal - a problem prosty jak świński ogon. Wszystkie zapisy prawne na ten temat zostały przez Sz. kolegów przedstawione. Proszę czytać powoli a nawet wielokrotnie a poprawne rozwiazanie problemu będzie znane Pozdrawiam.

Ubezpieczeniem społecznym jest składka opłacana przez pracodawcę,( etat) Zus (renta) budżet państwa ( bezrobocie)

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Do Pana "Gościa" z 11:21 i innych dyskutantów w poruszanym temacie.Wszelkie regulacje prawne należy czytać bezpośrednio.Ustawa "o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"dotyczy osób przechodzących na emerytury w wieku powszechnym t.j.ustawowym,który wynosi :dla kobiet po ukończeniu 60 roku życia i stażu emerytalnym co najmniej 20 lat (jest to co innego niż staż pracy) i dla męższczyzn po ukończeniu 65 roku życia i stażu emerytalnym co najmniej 25 lat.Wszystkie osoby po ukończeniu kobiety 60 ,a m.65 roku życia mają ustawowe prawo do ponownego przeliczenia emerytury-bowiem wszystkie inne przepisy tej ustawy -w tym tzw. "wcześniejsze emerytury" są przepisami szczególnymi-a nie powszechnymi.Tak więc np.osoby które mają już przyznaną emeryturę ,ale jeśli dorabiają ZUS może przeliczyć im to świadczenie.Podwyższenie emerytury może najczęściej nastąpić w wyniku doliczenia okresów składkowych lub nieskładkowych albo przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia.Szczególne możliwości przeliczenia świadczenia mają osoby,które przeszły wcześniej z renty na emeryturę lub są aktywne zawodowo po skorzystaniu ze świadczenia.Także emeryci, którym ZUS ustalił prawo do tzw."wcześniejszej emerytury"mają prawo wnioskować o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym wynoszącym :60 i odpowiednio 65 lat.Art.21 ust.2 pkt.1oraz Art 110 ustawy o "emeryturach i rentach z FUS"..Z Poważaniem!.Rebus.

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Dlaczego w takim razie świadczenie przedemerytalne jest okresem nieskładkowym, chociaż płaci się z niego również tylko składkę zdrowotną?[/quote]
Jak wobec tego rozumieć Art.7 pkt 2 ustawy emerytalnej - (okres pobierania renty chorobowej jest okresem nieskładkowym) ?[/quote

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim pytaniem. Pobuszowałem trochę w necie i znalazłem odpowiedz którą wklejam. W myśl art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) okres pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, zaliczany jest do okresów nieskładkowych. Należy przypomnieć, że taka renta była wypłacana wiele lat temu, w oparciu o ustawę z 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która obecnie już nie obowiązuje.

Renta chorobowa została zastąpiona świadczeniem rehabilitacyjnym.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest innym świadczeniem, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach. Dlatego też okres jej pobierania nie jest zaliczany do okresów składkowych i nieskładkowych, chyba że pobieranie tej renty łączone jest z działalnością zarobkową podlegającą ubezpieczeniu i opłacaniu składek.

Gazeta Pomorska

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Dlaczego w takim razie świadczenie przedemerytalne jest okresem nieskładkowym, chociaż płaci się z niego również tylko składkę zdrowotną?


Jak wobec tego rozumieć Art.7 pkt 2 ustawy emerytalnej - (okres pobierania renty chorobowej jest okresem nieskładkowym) ?[/quote

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim pytaniem. Pobuszowałem trochę w necie i znalazłem odpowiedz którą wklejam. W myśl art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) okres pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, zaliczany jest do okresów nieskładkowych. Należy przypomnieć, że taka renta była wypłacana wiele lat temu, w oparciu o ustawę z 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która obecnie już nie obowiązuje.

Renta chorobowa została zastąpiona świadczeniem rehabilitacyjnym.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest innym świadczeniem, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach. Dlatego też okres jej pobierania nie jest zaliczany do okresów składkowych i nieskładkowych, chyba że pobieranie tej renty łączone jest z działalnością zarobkową podlegającą ubezpieczeniu i opłacaniu składek.

czyli futka jest !!!!

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Ktoś tutaj napisał,że jeżeli nie zmienia się sposobu wyliczenia to pozostaje stara kwota bazowa.


Nieprawda.

Wprawdzie miałem wątpliwości odnośnie sformułowania "na nowo" w art. 21.1.2, ale dzięki Sowie (dzięki !) wiemy, że uchwała SN ustala właściwą i korzystną dla nas interpretację:
"Wskazanie we wniosku o emeryturę tych samych 20 lat kalendarzowych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, które zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru uprzednio pobieranej renty oznacza, że podstawa wymiaru emerytury może być obliczona w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"

Analogicznie jest wtedy, gdy wskazujemy tylko 10 lat, a okazuje się że są to "te same" lata.

Zatem ZUS zawsze "na nowo" wylicza podstawę wymiaru (z nową kwotą bazową), nawet jeśli są te same lata co wcześniej.
Wyjątek to zaznaczenie kwadratu IV albo V (lub VI gdy okaże się najkorzystniejszym wariant IV lub V).

Renta socjalna - ZUS - opiekun prawny


[........................]
Niestety ustawa rencie socjalnej wprost odsyła w zakresie wypłaty
świadczeń do Ustawy o emeryturach i rentach z FUS:


Nie jestem prawnikiem, a tylko upartym laikiem który
jest związany (świadczeniami) z ZUS'em. Jeśli ma być
jak tu mówisz to "coś" mi się w tych ustawach się nie
zgadza. Wg. mnie obie dotyczą dwóch różnych rent.
tzn. jedna dotyczy rent chorobowych i rodzinnych, a
druga *wyłącznie* rent socjalnych. Pierwsza ustawa
Dz.U. 162 poz 1118 art. 130 ust. 3 z dn. 17.12.1998 r.
np. wkazuje(?) sposób wypłaty świadczenia (emerytury
lub renty) osobom odywającym karę pozbawienia
wolności... ZUS ma im to przesyłać na adres danego
aresztu_więzienia lub...

Zaś ustawa z dnia 27.06.2003 r Dz.U. Nr 135, poz. 1268
o rencie socjalnej art.8 ust 1 mówi, cytuję:
"Art. 8. 1. Renta socjalna nie przysługuje za okres
tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia
wolności"

Nie rozumiem więc jak interpretować te przepisy. Jak mi (ZUS'owi)
pasuje. Chcę lub podoba mi się petent to "podciągam" go pod
jedną ustawę lub jak mi się nie chce to pod drugą mniej
petentowi korzystną ustawę?

                                    Art. 15.
 W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:
 [............]
     art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 (!!!),(...)


J.w. Ustawa z dnia 27.06.2003 r Dz.U. Nr 135, poz. 1268
o rencie socjalnej art.8 ust 1 mówi, cytuję:
"Art. 8. 1. Renta socjalna nie przysługuje za okres
tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia
wolności"

Osobiście nie widzę jednak powodu trzymana się przez ZUS ściśle
literalnej wykładni tego przepisu. Należy stosować tu wykładnię
celowościową. Myślę, że MG,PiPS jak też RPO może tu coś zdziałać.


Czy można taką skargę wysłać pocztą elektroniczną czy musi
to być tradycyjny list_pismo wysłane pocztą? Jeśli można
e-mail'em to jakie są do nich adresy?.

800 brutto - czy taka pensje moze zajac komornik?

| Czy jesli ktos zarabia 800 zł brutto (minimalna krajowa) to czy komornik
w
| wyniku tytułu wykonawczego w skutek długu może zająć stosowane 50%
| zarobków???
O:

| Zgodnie z art 833 par 1 kodeksu postępowania cywilnego zakres egzekucji z
| wynagrodzenia za pracę reguluje kodeks pracy. Ten z kolei co do zasady
(wyjątek
| alimenty) przewiduje, iż egzekucji podlega 50% wynagrodzena netto (art. 87
| kodeksu pracy). Jednak w par. 6 tegoż artykułu kodeks pracy upoważnia Radę
| Ministrów do okerślenia w rozporządzeniu minimalnej kwoty z wynagrodzenia,
która
| egzekucji nie podlega ( i znowu wyjątek - alimenty). Wykonując to
upoważnienie w
| Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 06.12.1977r (Dz. U. nr 37 poz. 165 z
późn
| zm.) zostało określone, iż generalnie nie podlega kwota wynagrodzenia
| odpowiadająca kwocie najniżego wynagrodzenia. Ponieważ jest to obecnie 800
zł,
| więc można powiedzieć, iż komornik nie może zająć wynagrodzenia  za pracę
w
| pełnym wymiarze w kwocie 800 zł.

Mam takie pytanie wiążące powyższy temat.
Mojej sąsiadce, która jest osobą b.chorą ZUS dokonał zajęcia 150 zł z reny
inwalidzkiej II grupy. Wysokość tej renty to ok. 540 zł. Proszę o wypowiedź
czy taki stan rzeczy jest zasadny. Egzekucja nastąpiła z uwagi na
niezapłacony podatek od nieruchomości.

-------------
 Pozdrawiam
*********************************************************
*   Ty możesz wybrać drogę wiodącą do gwiazd
*    ja wole drogę, która doprowadzi mnie do celu.
*********************************************************
MarciN


Jeśli dług stanowił podatek od nieruchomości, to rentę raczej nie zajął komornik
(przynajmniej nie sądowy). Co najwyżej zrobił to Naczelnik Urzędu Skarbowego
(pracownik tego urzędu zwany komornikiem skarbowym), a najprawdopodniej zajęcia
doknał wójt gminy, lub burmistrz (prezydent) miasta. Egzekucję tzw. długów
publicznych (np. podatków) reguluje inna ustawa: O postępowaniu egzekucyjnym w
administacji (jest egzekucja sądowa i jest egzekucja administacyjna). Jeśli
chodzi o meritum sprawy, zarówno w egzekucji sądowej jak też administacyjnej (w
uproszczeniu) można zająć max. 1/4 świadczeń emerytalnych lub rentowych. Dla
świadczeniobiorcy musi pozostać jednak minimum kwota emerytury/ renty w
wysokości 1/2 najniższej renty/emerytury. Określa to ustawa o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art 139 - 141.

dp

800 brutto - czy taka pensje moze zajac komornik?

MarciN wystukał na klawiaturze:

| Mam takie pytanie wiążące powyższy temat.
| Mojej sąsiadce, która jest osobą b.chorą ZUS dokonał zajęcia 150 zł z reny
| inwalidzkiej II grupy. Wysokość tej renty to ok. 540 zł. Proszę o wypowiedź
| czy taki stan rzeczy jest zasadny. Egzekucja nastąpiła z uwagi na
| niezapłacony podatek od nieruchomości.
|  Pozdrawiam

Jeśli dług stanowił podatek od nieruchomości, to rentę raczej nie zajął
komornik
(przynajmniej nie sądowy). Co najwyżej zrobił to Naczelnik Urzędu Skarbowego
(pracownik tego urzędu zwany komornikiem skarbowym), a najprawdopodniej
zajęcia
doknał wójt gminy, lub burmistrz (prezydent) miasta. Egzekucję tzw. długów
publicznych (np. podatków) reguluje inna ustawa: O postępowaniu egzekucyjnym w
administacji (jest egzekucja sądowa i jest egzekucja administacyjna). Jeśli
chodzi o meritum sprawy, zarówno w egzekucji sądowej jak też administacyjnej
(w
uproszczeniu) można zająć max. 1/4 świadczeń emerytalnych lub rentowych. Dla
świadczeniobiorcy musi pozostać jednak minimum kwota emerytury/ renty w
wysokości 1/2 najniższej renty/emerytury. Określa to ustawa o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art 139 - 141.
dp


-----------------------------------------------------------

MarciN przedłuza temat rozmowy:

Proszę o podanie tej kwoty najniższej renty/emerytury? Jeżzeli nie sprawi to
zbyt wielu trudności...
A przyda się napewno niejednemu grupowiczowi taka wiadomość.

°Pozdrawiam wieczornie°
°MarciN° °tel.:° °0048-606150082°
°POL-BETON° °Poland°
www.marcinns.republika.pl

*****************************************************************
*   Bogatym jest ten, kto posiada wiele;
*                   ...bogatszym ten, kto mało potrzebuje,
*                                       .... najbogatszym - kto dużo daje!
**************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
-------

800 brutto - czy taka pensje moze zajac komornik?

MarciN wystukał na klawiaturze:

| Mam takie pytanie wiążące powyższy temat.
| Mojej sąsiadce, która jest osobą b.chorą ZUS dokonał zajęcia 150 zł z reny
| inwalidzkiej II grupy. Wysokość tej renty to ok. 540 zł. Proszę o wypowiedź
| czy taki stan rzeczy jest zasadny. Egzekucja nastąpiła z uwagi na
| niezapłacony podatek od nieruchomości.
|  Pozdrawiam

| Jeśli dług stanowił podatek od nieruchomości, to rentę raczej nie zajął
komornik
| (przynajmniej nie sądowy). Co najwyżej zrobił to Naczelnik Urzędu Skarbowego
| (pracownik tego urzędu zwany komornikiem skarbowym), a najprawdopodniej
zajęcia
| doknał wójt gminy, lub burmistrz (prezydent) miasta. Egzekucję tzw. długów
| publicznych (np. podatków) reguluje inna ustawa: O postępowaniu egzekucyjnym w
| administacji (jest egzekucja sądowa i jest egzekucja administacyjna). Jeśli
| chodzi o meritum sprawy, zarówno w egzekucji sądowej jak też administacyjnej
(w
| uproszczeniu) można zająć max. 1/4 świadczeń emerytalnych lub rentowych. Dla
| świadczeniobiorcy musi pozostać jednak minimum kwota emerytury/ renty w
| wysokości 1/2 najniższej renty/emerytury. Określa to ustawa o emeryturach i
| rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art 139 - 141.
| dp
-----------------------------------------------------------

MarciN przedłuza temat rozmowy:

Proszę o podanie tej kwoty najniższej renty/emerytury? Jeżzeli nie sprawi to
zbyt wielu trudności...
A przyda się napewno niejednemu grupowiczowi taka wiadomość.

°Pozdrawiam wieczornie°
°MarciN° °tel.:° °0048-606150082°
°POL-BETON° °Poland°
www.marcinns.republika.pl

*****************************************************************
*   Bogatym jest ten, kto posiada wiele;
*                   ...bogatszym ten, kto mało potrzebuje,
*                                       .... najbogatszym - kto dużo daje!
**************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
-------


Najbardziej aktualne:
http://www.zus.pl/niusy/inf008.htm

Od 1 marca 2003 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń
emerytalno-rentowych wynoszą: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy i renta rodzinna       552,63 zł

dp

... z Przemysławem Przybylskim

Witam
o samodzielnej egzystencji już odpowiadałem. A o niepełnosprawności chętnie wyjaśnię. Otóż system orzecznictwa o niepełnosprawności i system orzecznictwa dla potrzeb rentowych (czyli orzecznictwa o niezdolności do pracy) to dwie różne sprawy i nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Zajmują się tym różne instytucje (o niepełnosprawności decydują komisje powoływane przez starostów, o niezdolności do pracy decyduje ZUS), działające na podstawie zupełnie innych przepisów, a lekarze orzecznicy jednego i drugiego systemu badają pacjentów i wydają swoje decyzje w zupełnie różnych celach.

Rzeczywiście może się zdarzyć, że osoba niepełnosprawna może zostać uznana za zdolną do pracy, bo przecież tak bywa. Niepełnosprawni bywają całkowicie sprawnymi pracownikami, którzy w niczym nie ustępują tym w pełni sprawnym. Np. osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, a więc niewątpliwie niepełnosprawna, może być doskonałym grafikiem komputerowym, muzykiem, a nawet prezydentem USA (jak F.D Roosevelt).

Tymczasem świadczenie rentowe, wypłacane z tytułu ubezpieczenia społecznego, przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym, które odpowiednio długo opłacały składki i spełniają określone warunki do jego przyznania (wszystkie szczegółowo omawia ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Renta nie jest świadczeniem socjalnym, czyli takim które wypłaca się potrzebującym, tylko społecznym - czyli takim, które wypłaca się osobom, które miały to nieszczęście utracić zdolność do pracy i samodzielnego utrzymania się. Każdy z nas podlega takiemu ryzyku i dlatego wszyscy obowiązkowo jesteśmy od niego ubezpieczeni. Gdy zdarzy się jakiś wypadek lub choroba, która sprawi, że nie będziemy mogli pracować (ale nie tylko w swoim zawodzie, ale w ogóle), wówczas ZUS wypłaci coś w rodzaju pensji-odszkodowania.

Warto pamiętać, że jeśli lekarz orzecznik uzna, że istnieje szansa na przekwalifikowanie się pacjenta i wykonywanie przez niego innej pracy, niż dotychczas, to choćby był bardzo chory, miał urwane ręce - może nie dostać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (np. górnik chory na śmiertelną pylicę płuc może się przekwalifikować na sprzedawcę w kiosku i nadal z powodzeniem sam na siebie zarabiać)

I dlatego nie każdy chory i niepełnosprawny może dostać rentę, choć zdaję sobie sprawę, że wielu by chciało.
Pozdrawiam

Nowy stary portfel

Zastanawiam się czyich interesów broni tak zasłużona organizacja,jaką jest ZBŻZ.Jakie stanowisko zajął w naszej sprawie.Kolego Janusz50 ZBŻZ w tym przypadku broni interesów emerytów byłych żołnierzy i rencistów. Gdyby tak nie było to nie ukazałby się artykuł w gazecie Głos Weterana i Rezerwisty

WALCZMY O SWOJE!

Nowy "stary portfel"
Szanowni koledzy emeryci i renciści!

Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszła w życie Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zmieniła radykalnie zasady waloryzacji rent i emerytur. W Ustawie tej jest zapis, że dotyczy ona żołnierzy, którzy w dniu wejścia ustawy w życie „są w służbie”, a zatem nie dotyczy ona tych, którzy JUŻ BYLI NA EMERYTURACH I RENTACH.
Niestety, Wojskowe Biura Emerytalne łamią tę zasadę, a tym samym renciści i emeryci nie otrzymują należnych im świadczeń finansowych.
Zbiorowa PETYCJA, która została złożona do centralnych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej nie przyniosła spodziewanego rozwiązania. Odpowiedzi od Premiera i Prezydenta były żenujące. Marszałek Sejmu i Senatu nawet nie odpowiedzieli na petycję./////gwir.pl/index.php?...id=48&Itemid=56

Pan gen A Rębacz prezes ZG ZBŻZ i ORWP nie przyszedłby na zorganizowane w trybie pilnym otwarte zebranie Koła nr 3 ZBŻZ i ORWP w Żaganiu na początku grudnia gdyby nie był zainteresowany. Na zebraniu tym poinformowano o czynionych w tej kwestii działaniach grupy emerytów z Sieradza pod egidą płk Gągalskiego, oraz objęciu swoim zasięgiem inne stowarzyszenia, organizacje, i pojedyńcze osoby a posiadające dostęp do internetu.

Ponadto na tym forum ukazały się wzory dokumentów do wypełnienia, wnioski na nfow, na Pro Milito Tu nie działają ludzie interesownie dla swojego widzimisię, dla propagandy lub zaistnienia ale dla wszystkich zrzeszonych, niezrzeszonych żyjących skromnie a niejednokrotnie jak wiemy już na pograniczu ubóstwa.

Nowy ,,stary portfel,,

Wałkowanie tematu nic nie da!
Wałkuje się go od 10 lat i efekty żadne!
W MON nie znalazł się nikt odważny kto by zechciał wyprostować tą sprawę przy okazji nowelizacji bodajże w 2003 albo 2005 roku "naszej ustawy emerytalnej"!
{ Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559) }
Pozostawiając nieszczęsny art. 6 w niezmienionej formie:
"…Art. 6. Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.), z tym że:
1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:
a) którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca,
b) które nabyły prawo do renty rodzinnej po żołnierzach zawodowych zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego;
2) (uchylony). …"

Skoro wtedy, mimo tylu różnych pism, protestów, procesów sądowych, interwencji RPO itp. MON okazało się instytucja słabą, nieskuteczną, niezdolną do racjonalnego działania, mającą w "wielkim poważaniu" los emerytów i rencistów wojskowych super starego portfela - to tak jak >Kornel< pisze nic z tego nie będzie i z tej strony jakiejkolwiek pomocy nie mamy co oczekiwać!

Wyjścia są dwa:
- o jednym już była mowa - czekać cierpliwie na "ostateczne rozwiązanie" (tam podobno dopiero jest sprawiedliwość- robaczki tną równo wszystkich)
- podjąć działania niekonwencjonalne i skuteczne (nie powinno być problemów z wypracowaniem takich działań, "wszak strategów i taktyków ci u nas dostatek"

Nadzieja w tym, że duch walki całkowicie nie umarł w prawie 160 tysięcznej armii byłych żołnierzy zawodowych!
Pozdrawiam!

Nowy ,,stary portfel,,

Pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć treść art. 1, z tego zapisu jasno wynika o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych;
2) zasady ustalania wysokości świadczeń;
3) zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.

Co w tym temacie ma do powiedzenia władza wykonawcza w osobie ministra konstytucyjnego:
Funkcjonujący w Polsce do końca 1998 r. system ubezpieczenia społecznego nie obejmował żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych. Ta kategoria osób była objęta odrębnym systemem zaopatrzeniowym, w którym emerytura przysługuje bez względu na wiek po 15 latach służby i jest wypłacana ze środków budżetu państwa, bez obowiązku opłacania składek.

Przeprowadzona w 1999 r. reforma ubezpieczeń społecznych zakładała wyeliminowanie w przyszłości odrębnych systemów świadczeń dla funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych. Dlatego od 1999 r. systemem ubezpieczeń społecznych objęto osoby, które do zawodowej służby wstąpiły po 1 stycznia 1999 r., tj. po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zmian.). Prawo do emerytury lub renty miało im przysługiwać na tych samych zasadach, jakie określono dla ogółu osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Jedynie żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy wstąpili do służby przed 2 stycznia 1999r., mieli zachować prawo do emerytury lub renty na dotychczasowych zasadach określonych w ustawach o zaopatrzeniu emerytalnym.

Podsumowując bez względu na to kiedy przeszliśmy na emeryturę służbę rozpoczęliśmy przed 2 stycznia 1999r czyli zachowaliśmy prawo do takiej emerytury jaką mieliśmy

Nowy ,,stary portfel,,

Do ***Tomm***
To już jest 17-ta strona dyskusji, w zasadzie podstawowe sprawy zostały już wyjaśnione a tu zaczynają sie pojawiać jakieś fantasmagorie.
Po pierwsze:
* ustawa o FUS (w brzmieniu z 1998 r.) posiada kluczowy zapis w art. 159!
"...Art. 159.
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz.1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944) wprowadza się następujące zmiany:
art. 6 otrzymuje brzmienie:
[Art. 6. Emerytury i renty podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.] ..."

Po drugie:
nowelizacja ustawy o FUS w 2003(4) r. zawiera kluczowy zapis - skreśla ust 2 i 3 art.1 czyli przenosi z powrotem "starych" emerytów wojskowych do starej ustawy o zaopatrzeniu.

Po trzecie:
nowelizacja ustawy o FUS w 2003 roku nikogo nie dzieli.
Termin marcowy pojawia się w nowelizacji naszej ustawy zaopatrzeniowej, ze wzgledów czysto formalnych jako że wchodzi w lutym, uregulowania o marcu dotyczą tylko tych co akurat między 1 stycznia a 29(8) lutego przechodzili na emeryturę. Nowelizacja tej naszej ustawy powtarza art. 6 w niezmienionej formie:

"…Art. 6. Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.)..."

Sądy tu nie mają wątpliwości żadnych bo to jest sprawa jasna i oczywista.
Ładnie byśmy wyglądali gdybyśmy się na takie nietrafione argumenty powoływali.

Nowy ,,stary portfel,,

do Rebus by nie było, że nie wiem co mówię, poniżej część noweli ustawy

By nie zaśmiecać forum przytaczam tylko artykuł, który nas dotyczy
Całość można znaleźć tu /////....lex.com.pl/serwis/du/2003/0498.htm

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1)(Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2003 r.)

Art. 3. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tych świadczeń uwzględnia się wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie.";

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.)3), z tym że:
1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:
a) którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca,
b) które nabyły prawo do renty rodzinnej po żołnierzach zawodowych zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego,
2) dodatkowa waloryzacja, o której mowa w art. 91 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:
a) którym prawo do świadczenia ustalono przed terminem kolejnej waloryzacji,
b) które nabyły prawo do renty rodzinnej po żołnierzach zawodowych zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego następującego po roku, w którym przeprowadzono dodatkową waloryzację.".
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:
1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 4, 5, 7-9 oraz art. 2 i 5, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Nowy ,,stary portfel,,

ZARZĄD GŁÓWNY ZBŻZiOR WP
KOMENDA STOWARZYSZENIA „PRO MILITO”

List otwarty-

W ślad za poprzednimi moimi informacjami i prośbami, które pozostały dotąd bez odpowiedzi, ponownie pytam:
· Czy kierownictwa ww. wymienionych stowarzyszeń (związków) podejmą działania związane z obroną rencistów i emerytów w związku z bezprawnym – zdaniem poszkodowanych – pozbawieniem praw nabytych w zakresie waloryzacji emerytur i rent mocą ustawy z dnia 10 grudnia 1994 roku poprzez objęcie art. 159 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
· Jeżeli tak, to jakie, kiedy i gdzie?

Powyższe pytania mają związek z niezadowoleniem poszkodowanych z dotychczasowych działań w tym zakresie istniejących (bardzo licznych stowarzyszeń kombatanckich i emeryckich), i chęcią powołania niezależnego stowarzyszenia, które zajmie się rozwiązaniem wspomnianego problemu na drodze prawnej.
I nie jest to spór pomiędzy emerytami a WBE, jak to określono w GWiR, to efekt manipulacji ministra obrony narodowej z 1999 roku, który wydal rozporządzenie wykonawcze dyrektorom WBE sprzeczne z ustawą emerytalną z 1993 roku, jak również sprzeczne z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku (FUS). W swoim rozporządzeniu dla dyrektorów WBE ===-=== obrony narodowej stwierdził, że art. 6 wojskowej ustawy emerytalnej z 10 grudnia 1993 roku (Dz.U. z 1994 r., nr 10,poz 36) utracił moc, co jest sprzeczne z zapisem art. 195 Ustawy FUS.
To jest sprawa prokuratorska!!!

Brak odpowiedzi też będzie odpowiedzią.

Z żołnierskim pozdrowieniem –
w imieniu grupy inicjatywnej
Zdzisław Roman GĄGALSKI
Sieradz, środa, 18 lutego 2009

Nowy ,,stary portfel,,

WYROK

z dnia 27 stycznia 2003 r.

Sygn. akt SK 27/02*

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki – przewodniczący

Jerzy Ciemniewski

Marian Grzybowski

Wiesław Johann

Marian Zdyb – sprawozdawca,

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

Do 1 stycznia 1999 r. funkcjonariusze Służby Więziennej oraz innych służb

mundurowych podlegali odrębnej ustawie regulującej kwestie emerytalno-rentowe. Była to (a w stosunku do niektórych funkcjonariuszy – jest to nadal), zmieniająca swoją nazwę ze względu na reorganizacje służb mundurowych (np. Urzędu Ochrony Państwa) ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, ze zm.). Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy warunki nabywania prawa do emerytur i rent oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu pobierania emerytury lub renty, a także zasady ustalania wysokości tych świadczeń m.in. dla osób zatrudnionych w Służbie Więziennej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (a więc 1 stycznia 1999 r.) pozostawali w służbie, określają przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. Aktualnie więc kwestie emerytalno-rentowe służb mundurowych, regulowane są przez dwa odrębne akty prawne, w zależności od tego czy służba była pełniona przed 1 stycznia 1999 r., czy też po tej dacie. Funkcjonariusze służb mundurowych, którzy pozostawali w służbie przed 1 stycznia 1999 r., podlegali i podlegają nadal przepisom ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Natomiast każdy funkcjonariusz podejmujący służbę od 1 stycznia 1999 r. podlega przepisom ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakres podmiotowy, jak i czasowy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został więc ograniczony. Ustawa ta znajduje bowiem zastosowanie do funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu wejścia w życie ustawy. Natomiast warunki nabywania prawa do emerytury i rent oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu pobierania emerytury lub renty, a także zasady ustalania wysokości tych świadczeń dla funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pozostawali w służbie oraz dla członków ich rodzin, określają nadal przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. (str.8 uzasadnienia)

Nowy ,,stary portfel,,

Uważam, że TK w przytaczanym wyroku k4/99 prawie bezpośrednio wyeliminował emerytów z Ustawy o FUS.
Po pierwsze- przytaczany juz cytat Prokuratora Generalnego - znane.

Po drugie-W Uzasadnieniu w Części III rozpoczynającej się od stwierdzenia (cytat)Trybunał Konstytucyjny zważył co następuje:(koniec cytatu) Trybunał Konstytucyjny stwierdził (cytat )Innymi słowy - w rozpatrywanej sprawie nie doszło do pozbawienia uprawnienia do waloryzacji świadczeń, ale jedynie do zmiany metody waloryzowania ich wysokości. Naruszenie oczekiwań co do przewidywanego poziomu przyszłych świadczeń nie stanowi samo przez się naruszenia prawa do waloryzacji.(koniec cytatu). Pragnę zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny używa określenia poziom przyszłych świadczeń a nie przyszły poziom świadczeń. Jednoznacznie więc odnosi się do tych co te świadczenia, tj emeryturę/rentę, dopiero uzyskają.

Po trzecie-Ponadto Trybunał Konstytucyjny stwierdza (cytat)W ocenie wnioskodawców szczególny charakter służby funkcjonariuszy mundurowych uzasadnia ich wyjątkowe traktowanie, także gdy chodzi o sposób waloryzacji przyznanych im świadczeń emerytalno-rentowych. Jednak zauważyć należy, że istotna podmiotowo różnica (podstawa zróżnicowania statusu prawnego) ma tu miejsce do czasu pozostawania w służbie (co wyraża się między innymi systemem płacenia składek i odrębnymi warunkami nabycia prawa do świadczeń), natomiast później osoba taka staje się przede wszystkim emerytem i winna zasadniczo podlegać ogólnym regulacjom dotyczącym tej grupy osób.(koniec cytatu /Trybunał Konstytucyjny określił, że Ustawa dotyczy tych co będąc w służbie byli objęci jakimkolwiek systemem składkowym. I to dla nich nie zostały naruszone prawa nabyte. Trybunał natomiast nie wypowiada się o tych co takim systemem objęci nie byli, bo ich Ustawa ta nie dotyczy. Nie dotyczyło tego też pytanie do TK.

I po czwarte- jest wyrok TK w sprawie funkcjonariusza słuzby więziennej z 27 stycznia 2003 r ( Sygn. Akt SK 27/02)-cytowny juz na tym forum-gdzie w Uzasadnieniu TK stwierdził - Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy warunki nabywania prawa do emerytur i rent oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu pobierania emerytury lub renty, a także zasady ustalania wysokości tych świadczeń m. in. dla osób zatrudnionych w Służbie Więziennej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (a więc 1 stycznia 1999 r.) pozostawali w służbie,
Uważam, że to o w połączeniu z zasadami tworzenia prawa, cytowanymi na tym forum, moze stanowic trudność dla sądów dla jednoznacznego odrzucenia naszych wniosków. Ja czekam na termin rozprawy.

Pozdrawiam

ZUS i świadczenie (r.soc. i zas.piel.) - zwrot

ZUS się wobec mnie ocknął i żąda ode mnie zwrotu świadczeń z 2005 roku. Stwierdzili, że przekroczyłem dochód przy pobieraniu renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego za dwa miesiące (osobne). Odwołałem się od tej decyzji do sądu, sąd oddalił moje odwołanie, wyrok jest nieprawomocny - mam zamiar apelować. Niestety w tej chwili nie mam możliwości poradzenia się prawnika a na złożenie apelacji mam niewiele czasu.

Moje pytania są takie:
1.Czy liczy się w tej kwestii czas w którym się pracowało (jako przekroczenie dochodu przy pobieraniu renty socjalnej) czy dzień wypłaty wynagrodzenia? Bo zawiesiłem świadczenia w miesiącu w którym dostałem wynagrodzenie a nie w miesiącu w którym pracowałem.
2.Jeżeli liczy się dzień wypłaty wynagrodzenia to: czy liczy się dzień wysłania przelewu (wynagrodzenia przez firmę, np koniec stycznia) czy może dzień otrzymania tych pieniędzy przeze mnie (przelew dotarł na początku lutego)?
3.Czy zasiłek pielęgnacyjny też mam obowiązek zwrócić w takiej sytuacji, skoro wypłacał go ZUS, a z tego co mi wiadomo to wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego jest niezależne od dochodu?
4.Czy od 2005 roku zmieniły się przepisy w kwestii o którą tutaj pytam?

ZUS powołuje się na:
- art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27.06.2003r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1668 ze zm.)

- art. 138 ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)
- art. 84 ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 137, poz. 887 ze zm.)

Proszę o pomoc, jeżeli nie uda mi się wywalczyć żeby nie zwracać ZUSowi tych świadczeń, to leżę na obie łopatki z finansami a szczególnie ze studiami...

(Nie interesuje mnie też w tym momencie czy z ZUSem można wygrać.)

PU o podatku dochodowym

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

W imieniu Klubu Poselskiego "Lewicy" chciałbym zgłosić poprawkę w brzmieniu:

Art. 1.W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
W Art. 21 pkt. 1 wprowadza się ust. 2a) w brzmieniu "emerytury i renty wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008 nr 50, poz. 291), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 2004 nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2004 nr 8, poz. 67, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2004 nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), których wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."Wnioskodawcy uwzględnili w projekcie wyłącznie emerytury i renty wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz funduszy emerytalnych. Autorzy zapomnieli jednak o emerytach i rencistach - rolniczych, wojskowych, mundurowych oraz sędziowskich. W ramach sprawiedliwości społecznej, ich świadczenia również powinny zostać uwolnione z podatku.

Sama idea likwidacji podatku od emerytur i rent jest ideą szlachetną, niemniej jednak wychodząc na przeciw argumentom o szkodliwości projektu dla budżetu państwa, proponuję, aby uwolnione z podatku były wyłącznie świadczenia, które nie przekraczają połowy przeciętnego wynagrodzenia. Dziękuję.

Ilu nas jest - emerytów wojskowych?

Słusznie P_E pisze że odpłyneliście.

Wracając do emerytur i wciskania "kitu" przez ludzi podobnych do wojtek1:
1. Emerytury wojskowe są wyższe od emerytur ZUS.
To prawda - emerytury pułkownikow są wyższe, a nawet dużo wyższe od średniej emerytury przyznawanej przez ZUS. Niestety pomija się milczeniem fakt że są również przyznawane bardzo niskie emerytury wojskowe, znacznie niższe od średniej ZUS. Natomiast aktualnie wypłacana średnia emerytura wojskowa jest nieznacznie wyższa od średniej ZUS. A prosty przykład na mnie - moja siostra, mój szwagier i drugi szwagier (wszyscy cywile, płatne przez ZUS) mają emerytury wyższe niż ja (druga siostra jeszcze pracuje).

2. Emeryci wojskowi są uprzywilejowani - kolejne kłamstwo.
Cywilny emeryt może pracować do końca życia i z tej przyczyny co rok mu przeliczają i podwyższają emeryture. W wojsku masz 75% i finito....

3. Cywile mają inne żołądki - następne kłamstwo.
Są cywilne zawody - górnicy, kolejarze którzy otrzymują emerytury na znacznie korzystniejszych warunkach niż wojsko. Są cywilne zawody: prokurator, sędzia których emerytury nie są waloryzowane wg. Ustawy o emeryturach i rentach z FUS - i co oni mają inne żołądki???

4. Waloryzacja cenowa - to zwykłe oszustwo w majestacie prawa. Niestety pisanie że "będziemy ratować budżet" (patrz post fiodor63) umożliwia takie oszukiwanie emerytów. Chodzi o to że waloryzacja jest nie na bieżąco czyli wg. prognozowanej inflacji tylko za rok wstecz. Koszyk wg. którego obliczany jest wzrost cen dla grupy emerytów jest śmieszny.
W efekcie ta waloryzacja jest waloryzacją złodziejską. Ale jest to niezgodne zarówno z ustawą jak i przede wszystkim z konstytucją.

5. Waloryzacja płacowa - dlaczego nacisk jest tak wielki - bo jest to aktualnie jedyna obrona przed złodziejską waloryzacją cenową.

6. Państwa nie stać na płacenie uczciwych emerytur bo za 10 lat będzie w Polsce ponad 10 mln ludzi w wieku powyżej 65 lat - kolejna bzdura powtarzana jako dogmat.
Ci ludzie płacili składki na ZUS przez całe życie i wciskanie kitu że te składki były wypłacane jako renty i emeytury ludziom którzy w tym czasie je pobierali (a było ich dużo mniej) to by oznaczało że te renty i emerytury były wysokie (kpina!!!). A gdzie się podziały kwoty z prywatyzacji ktore miały być przekazane do ZUS a konto przyszłych wypłat gdy emerytów będzie dużo???

Można mnożyć te pytania. Odpowiedzi nie ma, a politycy kręcą do granic niemożliwości.
Dlatego emeryci maja dylematy, trudne dylematy.

pozdr

PiS chce odebrać wysokie SBckie emerytury...

Tezy przyszłej ustawy de... jakiejśtam oraz ich uzasadnienie:

1/ obniżyć renty i emerytury do najniższej wysokości, bo zostały ustalone na podstawie wysokich poborów ze służby w organizacji przestępczej, działającej na rzecz poddaństwa ojczyzny obcemu mocarstwu, a odzyskane środki spowodują znaczący wzrost rent i emerytur ludzi prawych,

2/ pozbawić b.esbeków możliwości piastowania wysokich stanowisk których nie są godni, bo dranie służyli w organizacji przestępczej, działającej na rzecz poddaństwa ojczyzny obcemu mocarstwu .

Zestawiam je z danymi na dzień dzisiejszy: ostatni szef olsztyńskiej SB - płk. 69 lat, 3,5 tys.zł emerytury i ... igrzyska dla maluczkich

Ad.1. Mit o wysokich rentach/emeryturach pada jeżeli facet na wysokim stanowisku, w stopniu pułkownika ma tak mało. Należy dodać, że na wysokość emerytury mógł dopracować po zmianie ustroju, tak samo jak Jego b.podwładni. Ci ludzie, solidarni ze sobą, dobrze wykształceni i przygotowani do prowadzenia intratnych, prywatnych biznesów zadbali i nadal dbają o wysokość należnych im świadczeń z FUS.
A od tego hunwejbinom wara!
Jeżeli jakiś esbek miał pecha i więcej lat pracował w PRL - takich jest niewielu - to można mu dziś znacząco obniżyć świadczenie, ale trzeba jednocześnie dołożyć do najniższej renty/emerytury dodatek pielęgnacyjny, darmowe RTV, dodatek mieszkaniowy i jeszcze kilka ulg.
Obniżenie rent/emerytur b.esbeków nie wpłynie więc znacząco na wzrost FUS, a przez to pozostałych rent/emerytur. Środków na ten cel należy szukać gdzie indziej, np. tu http://www.rynek.net/news/3994.

Ad.2 Ludzie robiący kasę na swoim, wolą nie rzucać się w oczy i w d...e mają wysokie stanowiska państwowe i samorządowe.

Reasumując, ustawa w proponowanym kształcie jawi się jako pozorne, propagandowe działanie nie robiące żadnej krzywdy adresatom.
Wydaje mi się, że najwłaściwszym byłoby udostępnienie społeczeństwu całej wiedzy zawartej w archiwach i rozliczenie przed sądem najgorliwszych utrwalaczy ustroju. Należy ich szukać nie tylko w szeregach b.SB.

Pozdrawiam !

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Do jacirg: dzięki za odpowiedź - znasz te interpretacje ? :
Art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS brzmi następująco:

"2) w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy
co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę
są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy."

Zaznaczony przeze mnie na czerwono fragment przepisu (pominięty przez "jacirg") może być istotny dla oceny Twojej sytuacji przez ZUS. Bo ten przepis nie mówi o ostatnich 24 miesiącach przed złożeniem wniosku o emeryturę, tylko mówi o takich ostatnich 24 miesiącach, w których podlegałeś ubezpieczeniu. A to jest wielka różnica.

1.Masz opłaconą składkę pracowniczą.
2.Okres ten zalicza się do lat pracy ( okres składkowy).

wg.mnie!!!! okres przebywania na bezrobociu zwalnia Ciebie z konieczności zatrudnienia się na okres 6 miesięcy .Przed złożeniem wniosku- ostatnie 24 miesięcy podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu i jak gdyby pracowałeś a nie pracowałeś.
okres ten (bezrobocie) uprawnia do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Rozumiem ten przepis tak:

1) ilekroć w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS mówi się o wymogu bycia pracownikiem lub mówi się o stosunku pracy, to na podstawie tego przepisu: okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych powinien być traktowany tak, jakby to był okres bycia pracownikiem oraz - odpowiednio - jakby to był okres, w którym istniał stosunek pracy.

2) na podstawie tego przepisu, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy zaliczyć do okresów składkowych, wszędzie tam, gdzie w w/w Ustawie mówi się o okresach składkowych.
.... tak, tak czytałem ...
... i podtrzymuję co napisałem wcześniej
... wymóg zatrudnienia "pracowniczego" (nie mylić z umową zlecenia) przez co najmniej 6 m-cy w ostatnich 24 m-cach podlegania ubezpieczeniu wynika wprost z przepisu art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy (stosując wykładnię gramatyczną) i nie budzi moich wątpliwości (jaka jest pragmatyka ZUSowska nie wiem)
... jak pisałem - zawalczyć w ZUSie należy, to nic nie kosztuje.

Pozdrawiam

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

Do Pana "Gościa" z 11:21 i innych dyskutantów w poruszanym temacie.Wszelkie regulacje prawne należy czytać bezpośrednio.Ustawa "o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"dotyczy osób przechodzących na emerytury w wieku powszechnym t.j.ustawowym,który wynosi :dla kobiet po ukończeniu 60 roku życia i stażu emerytalnym co najmniej 20 lat (jest to co innego niż staż pracy) i dla męższczyzn po ukończeniu 65 roku życia i stażu emerytalnym co najmniej 25 lat.Wszystkie osoby po ukończeniu kobiety 60 ,a m.65 roku życia mają ustawowe prawo do ponownego przeliczenia emerytury-bowiem wszystkie inne przepisy tej ustawy -w tym tzw. "wcześniejsze emerytury" są przepisami szczególnymi-a nie powszechnymi.Tak więc np.osoby które mają już przyznaną emeryturę ,ale jeśli dorabiają ZUS może przeliczyć im to świadczenie.Podwyższenie emerytury może najczęściej nastąpić w wyniku doliczenia okresów składkowych lub nieskładkowych albo przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia.Szczególne możliwości przeliczenia świadczenia mają osoby,które przeszły wcześniej z renty na emeryturę lub są aktywne zawodowo po skorzystaniu ze świadczenia.Także emeryci, którym ZUS ustalił prawo do tzw."wcześniejszej emerytury"mają prawo wnioskować o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym wynoszącym :60 i odpowiednio 65 lat.Art.21 ust.2 pkt.1oraz Art 110 ustawy o "emeryturach i rentach z FUS"..Z Poważaniem!.Rebus.Przepis art.21 ust,2 pkt.1 brzmi,cyt; "
Przepis ust.1 pkt.1 art.21 stosuje sie dla osoby, ktora miala ustalone prawo do emerytury na podstawie przepisow wymienionych w art. 195 Ustawy o FUS"-chyba naszego przypadku w tym art.195 Ustawy nie ma.

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

dla rozwiania wszelkich wątpliwości co do kwoty bazowej przytaczam następujący artykuł:

Autor: Katarzyna Wiśniewska, ekspert z zakresu emerytur i rent
Mam pytanie jestem na świadczeniu przedemerytalnym od 2003 r jak wejdzie w życie ustawa o wcześniejszej emeryturze 60/35 jaka kwota bazowa będzie brana pod uwagę w mojej sytuacji.
Wcześniejsza emerytura dla 60- letnich mężczyzn

Osoby, które w dniu ubiegania się o emeryturę są uprawnione do świadczenia przedemerytalnego ( przyznanego na starych zasadach, czyli np. w 2003 r.) do obliczenia podstawy wymiaru emerytury mogą wskazać:

* zwaloryzowaną podstawę wymiaru emerytury ustaloną dla potrzeb obliczenia świadczenia przedemerytalnego lub
* nową podstawę wymiaru, czyli zarobki z okresu:

- 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z okresu 20 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę, lub

- 20 lat kalendarzowych wybranych dowolnie z całego okresu pracy zawodowej, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury na nowo można przyjąć również te same zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych, jakie zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru emerytury dla potrzeb ustalenia świadczenia przedemerytalnego - ale tylko wówczas jeżeli te 10 lat mieści się w 20-leciu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę.

Jeżeli do podstawy wymiaru emerytury obliczanej dla potrzeb ustalenia świadczenia przedemerytalnego przyjęto zarobki z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych - wówczas do ustalenia podstawy wymiaru emerytury na nowo można również wskazać te same 20 lat.

Jeżeli podstawa wymiaru emerytury będzie ustalona na nowo - wówczas do jej obliczenia przyjęta zostanie nowa kwota bazowa.

Przykład

Mężczyzna przeszedł na świadczenie przedemerytalne w 2003 r. ( stare zasady) - do ustalenia podstawy wymiaru emerytury dla potrzeb obliczenia świadczenia przedemerytalnego wskazał najkorzystniejsze zarobki z 10 lat tj. z lat 1990-1999, wybrane z okresu ostatnich 20 lat tj. z okresu od 1 stycznia 1983 r do 31 grudnia 2002 r. Mężczyzna ten w 2008 r. przejdzie na wcześniejszą emeryturę. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury na nowo może wskazać te same zarobki z okresu 10 lat 1990-1999 - ponieważ okres ten mieści się w 20-leciu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę, czyli w okresie od 1 stycznia 1988 r. do 31 grudnia 2007 r.. W takim przypadku emerytura będzie obliczona od nowej kwoty bazowej, która obecnie wynosi 2 275,37 zł.

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Emerytury dla 60-latków po wyroku TK

dla rozwiania wszelkich wątpliwości co do kwoty bazowej przytaczam następujący artykuł:

Autor: Katarzyna Wiśniewska, ekspert z zakresu emerytur i rent
Mam pytanie jestem na świadczeniu przedemerytalnym od 2003 r jak wejdzie w życie ustawa o wcześniejszej emeryturze 60/35 jaka kwota bazowa będzie brana pod uwagę w mojej sytuacji.
Wcześniejsza emerytura dla 60- letnich mężczyzn

Osoby, które w dniu ubiegania się o emeryturę są uprawnione do świadczenia przedemerytalnego ( przyznanego na starych zasadach, czyli np. w 2003 r.) do obliczenia podstawy wymiaru emerytury mogą wskazać:

* zwaloryzowaną podstawę wymiaru emerytury ustaloną dla potrzeb obliczenia świadczenia przedemerytalnego lub
* nową podstawę wymiaru, czyli zarobki z okresu:

- 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z okresu 20 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę, lub

- 20 lat kalendarzowych wybranych dowolnie z całego okresu pracy zawodowej, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury na nowo można przyjąć również te same zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych, jakie zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru emerytury dla potrzeb ustalenia świadczenia przedemerytalnego - ale tylko wówczas jeżeli te 10 lat mieści się w 20-leciu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę.

Jeżeli do podstawy wymiaru emerytury obliczanej dla potrzeb ustalenia świadczenia przedemerytalnego przyjęto zarobki z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych - wówczas do ustalenia podstawy wymiaru emerytury na nowo można również wskazać te same 20 lat.

Jeżeli podstawa wymiaru emerytury będzie ustalona na nowo - wówczas do jej obliczenia przyjęta zostanie nowa kwota bazowa.

Przykład

Mężczyzna przeszedł na świadczenie przedemerytalne w 2003 r. ( stare zasady) - do ustalenia podstawy wymiaru emerytury dla potrzeb obliczenia świadczenia przedemerytalnego wskazał najkorzystniejsze zarobki z 10 lat tj. z lat 1990-1999, wybrane z okresu ostatnich 20 lat tj. z okresu od 1 stycznia 1983 r do 31 grudnia 2002 r. Mężczyzna ten w 2008 r. przejdzie na wcześniejszą emeryturę. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury na nowo może wskazać te same zarobki z okresu 10 lat 1990-1999 - ponieważ okres ten mieści się w 20-leciu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę, czyli w okresie od 1 stycznia 1988 r. do 31 grudnia 2007 r.. W takim przypadku emerytura będzie obliczona od nowej kwoty bazowej, która obecnie wynosi 2 275,37 zł.

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Renta socjalna - ZUS - opiekun prawny


| [.....................]
| Jeśli chodzi o ZUS to tę paranoję może przerwać oficjalna skarga do np.
| Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej lub Rezcnika Praw
| Obywatelskich.
| Bank natomiast nie powinien odmówić założenia konta na osobę
| ubezwłasnowolnioną i to tylko wyłacznie częściowo. Co innego zdolnośc
| do czynności prawnych, co innego zdolność prawna. Osoba nawet
| całkowicie ubezwłasnowolniona może być stroną umowy, w tym umowy o
| prowadzenie rachunku bankowego. Art 8 kodeksu cywilnego i art 49 59
| Prawa bankowego (dla porónania .

do Ministerstwa, ale się powstrzymałem. Wertując Dz.U.
doszedłem do przerażającego mnie wniosku!. ZUS podpiera
się nie tym aktem prawnym. Dz. U. 162 poz 1118 art. 130 ust.
2 ustawy z dn. 17.12.1998 r. dotyczy *wyłącznie* emerytur,
rent chorobowych i rent rodzinnych. Ustawa ta nijak się ma
do rent socjalnych. Reguluje to Dz.U. Nr 135, poz. 1268
dnia 27.06.2003 r., o rencie socjalnej, a tam nawet wzmianki
nie ma o sposobie wypłacania świadczenia. Jeśli mam rację
to jak mam przekonać tych głąbów z ZUS'u, że oni jej nie
mają?. :)

P.S. Rozmawiałem w swoim banku. "Mogą" przecież nie wiedzieć,
że osoba jest ubezwłasnowolniona, a nikt nie ma obowiązku tego
zgłaszać przy zakładaniu rachunku. Jednak tak jak już pisałem,
nie cieszy mnie perspektywa opłat za zbędny rachunek, a jeszcze
bardziej to iż ZUS będzie górą.

--
Pozdrawiam - Andy_K.
"Nie zawsze mów co wiesz, ale zawsze wiedz co mówisz."
www.amikom.com.pl


Niestety ustawa rencie socjalnej wprost odsyła w zakresie wypłaty świadczeń do
Ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

                                    Art. 15.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:
   1) art. 12-14, 61, 88-94, 98, 100 ust. 1 i 2, art. 101, 102 ust. 1, art. 104
     ust. 4, art. 107, 114, 116 ust. 2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1,
     art. 121, 122 ust. 1, art. 126, 128, 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3
     pkt 1 (!!!), art. 133-135 oraz 137-144 ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu
     Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji
     ustala się według zasad określonych dla renty z tytułu całkowitej
     niezdolności do pracy;

Osobiście nie widzę jednak powodu trzymana się przez ZUS ściśle literalnej
wykładni tego przepisu. Należy stosować tu wykładnię celowościową. Myślę, że
MG,PiPS jak też RPO może tu coś zdziałać.

dp

rente mozna ukrasc- pomocy!!!!!!!

Odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Moim zdaniem z
chwilą osiągnięcia przez Ciebie pełnoletniości stosownie do art. 130 tej
ustawy renta powinna być przesyłana do Twoich rąk za pośrednictwem poczty,
o ile nie złożyłeś innej dyspozycji. Do czasu osiągnięcia pełnoletniości
oczywiście matka mogła jako opiekun prawny zadysponować przesyłanie jej na
jakieś tam konto.

Skoro twierdzisz, że na konto przelewano to bez Twojej wiedzy, to przede
wszystkim udał bym się do odpowiedniego Oddziału ZUS i w rozmowie z
pracownikiem zażądał wyjaśnienia, na podstawie jakiego dokumentu
przelewano rentę na konto matki. Może złożyłeś po osiągnięciu
pełnoletniości taką dyspozycję i po prostu tego nie pamiętasz. Jeśli
czyniono to bezprawnie, to istnieją jakieś niewielkie szanse na wygranie.

Po pierwsze możesz dochodzić wypłaty od ZUS-u. Widzę jednak pewien
problem. Otóż z Twojego postu wynika, że co najmniej dwa lata pobierałeś
świadczenie do swoich rąk od czasu ukończenia studiów. Nie wiem, ile
upłynęło dodatkowo od ich ukończenia. Generalnie roszczenia z tytułu renty
ulegają przedawnieniu, jak każde inne. Ponieważ renta jest należnością
okresową, to przedawnienie roszczeń wynosi 3 lata (art. 118 kc). Tak więc
możesz żądać zwrotu tylko za nie dalej jak trzy lata od chwili obecnej. I
nawet jakbyś na głowie stanął i nie wiem jaki argument podnosił, to
wiadomo, że o swoim roszczeniu wiedziałeś co najmniej przez ostatnie dwa
lata studiów i później. Tak więc tą drogą możesz dochodzić od ZUS jedynie
wypłaty renty za okres trzy lata do tyłu. Podejrzewam, że to będzie kilka
miesięcy zaledwie. No i musisz się liczyć z tym, że ZUS z kolei będzie
dochodził na matce zwrotu tego świadczenia.

Można również zastanawiać się, na ile matka po prostu dopuściła się
przestępstwa na Twoją szkodę. Nie wiem jak układają Ci się stosunki z nią.
Z międzywierszy wnoszę, że raczej nie partycypowała w kosztach Twojego
utrzymania, co raczej nie jest wyrazem dobrych stosunków. No ale czy
ewentualnie jesteś zainteresowany jej ściganiem? Bo jeśli tak, to można by
imputować jej popełnienie przestępstwa przywłaszczenia, a to przestępstwo
ulega przedawnieniu z upływem 5 lat od jego popełnienia. O ile się nie
przedawniło (czyli od ostatniego pobrania przez nią renty nie upłynęło 5
lat), to możesz złożyć wniosek o ściganie matki (jest to w tym wypadku
warunek konieczny, bo matka jest osobą najbliższą) i w drodze naprawienia
krzywdy wnosić o wypłatę przez nią nienależnie pobranego w Twoim imieniu
świadczenia. Wówczas będziesz mógł w zasadzie dochodzić zapłaty za cały
okres, albowiem jej przywłaszczenie będzie można potraktować jako tzw.
czyn ciągły, a więc sąd weźmie pod uwagę cały okres. Z tym, że będziesz
musiał jakoś przekonać sąd, że matka faktycznie nie łożyła na Twoje
utrzymanie i nie dawała Ci tych pieniędzy, co w praktyce może okazać się
trudne, choć nie jest niemożliwe.

dziedziczenie emerytury

Witam,

co do pierwszej części postaram się, jeśli czas mi na to pozwoli, dokładnie to sprawdzić.
W celu złagodzenia wydatków związanych z uroczystością pogrzebową proponuję skorzystać z zasiłku pogrzebowego uregulowanego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z z dnia 17 grudnia 1998 r.

Art. 77. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1) ubezpieczonego;
2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.
2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są osoby wymienione w art. 67, z tym że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.
3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.
4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Art. 78. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.
3. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, o którym mowa w ust. 2, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
Art. 79. 1. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80.
2. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz osoby, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 4, poniosły również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości określonej w art. 80.
Art. 80. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
3. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes Zakładu w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

Art. 81. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Wzrost stawki bazowej do naliczania emerytur

A nie mówiłam
Osoby, które w tym roku masowo składają do ZUS wnioski o ustalenie prawa do emerytury, mogą na tym stracić. Szacujemy, że kwota bazowa, służąca do wyliczania emerytur i rent, wzrośnie od marca 2009 r. aż o 270 zł. Emerytura osoby, która ma 30 lat stażu i zarabia średnią płacę, będzie o 100 zł niższa, jeśli złoży o nią wniosek przed marcem.

Jak ubiegać się w ZUS o podwyższenie emerytury i renty

W ciągu zaledwie 9 miesięcy tego roku w ZUS przybyło prawie 200 tys. emerytów. Dla porównania w 2007 roku, dotychczas rekordowym, przyznano je 215,4 tys. osobom. Rok wcześniej - 103,9 tysiącom. To m.in. efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dzięki któremu na świadczenia odchodzą 60-letni mężczyźni z 35-letnim stażem. Jednak główną przyczyną tak dynamicznego wzrostu liczby emerytów jest spodziewane wygaszenie w bieżącym roku przywilejów emerytalnych oraz panujące powszechnie, ale błędne, przekonanie, że aby zyskać wcześniejszą emeryturę, trzeba do końca grudnia złożyć o nią wniosek.
Możliwe straty

- Przyrost emerytów nie wynika tylko i wyłącznie z demografii. To głównie tzw. efekt ostatniego roku obowiązywania przywilejów emerytalnych - podkreśla Wiktor Wojciechowski, wicedyrektor Działu Analitycznego w Fundacji FOR.

Tłumaczy, że ludzie są niepewni, jakie regulacje będą obowiązywać od przyszłego roku, i dlatego niemal wszyscy, którzy mogą, przechodzą na emeryturę.

Osoby, które już teraz ubiegają się o to świadczenie, mogą na tym stracić.

Po pierwsze, szybki wzrost płac i wprowadzona od stycznia tego roku kolejna obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca tego roku kwota bazowa może być zdecydowanie wyższa niż obecnie. Szacujemy, że wzrośnie z 2275,37 zł do około 2548 zł. Przyznawane po 29 lutego 2009 r. świadczenia będą więc wyższe.

Po drugie, osoby zainteresowane przejściem na emeryturę, jeśli ukończyły w tym roku odpowiedni wiek i staż, nie muszą ubiegać się w ZUS o nią do końca grudnia. Mogą to zrobić równie dobrze za trzy czy cztery lata (byle przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego), a ZUS wyliczy im świadczenie na starych zasadach, z nową, obowiązującą na dzień złożenia wniosku kwotą bazową i uwzględniając dodatkowe okresy pracy. Będzie więc ono na pewno wyższe.

Osoby, które mają zamiar przejść na emeryturę, powinny więc rozważyć wstrzymanie się ze złożeniem wniosku do ZUS, przynajmniej do czasu ogłoszenia nowej kwoty bazowej. Najwięcej na pochopnej decyzji mogą stracić ci, którzy w okresie pracy zawodowej osiągali dochody wyższe od przeciętnych.
Jak GUS liczy kwotę

Kwota bazowa wynosi tyle co przeciętna płaca (bierze się pod uwagę tzw. wynagrodzenie w gospodarce narodowej), pomniejszona o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne. Przesądza o tym art. 19 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
http://kadry.infor.pl/rap...-o-12-proc.html

Ile moga dorobić renciści od stycznia 2009 r.

Od nowego roku renty z tytułu niezdolności do pracy będą przyznawane przez ZUS na obecnych zasadach. Renciści wciąż będą mieli zmniejszane i zawieszane świadczenia, jeśli ich dochód przekroczy określone limity. Rząd nie zrezygnuje ze zmian - renty mają zależeć od kapitału emerytalnego, a renciści mają dorabiać bez ograniczeń.
Od stycznia renciści nie będą dorabiać bez ograniczeń
Od nowego roku renty z tytułu niezdolności do pracy nie będą obliczane, jak chciał rząd, na podstawie kapitału emerytalnego. Ich wysokość będzie wciąż zależeć m.in. od stażu ubezpieczeniowego, wysokości kwoty bazowej, a także tzw. stażu hipotetycznego. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy przewidującej zmiany w sposobie ustalania wysokości rent. Jak ustaliliśmy, rząd nie zrezygnuje jednak z tych zmian. Chce też wprowadzić rozwiązanie pozwalające na dorabianie rencistom bez żadnych ograniczeń.
Decyduje kapitał na emeryturę

Zawetowana przez prezydenta ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidywała, że od nowego roku całkowicie zmieni się sposób ustalania wypłacanych przez ZUS rent. Świadczenia przyznawane osobom urodzonym po 1948 roku miały zależeć od zgromadzonego kapitału na emeryturę. Przy ich obliczaniu ZUS miał uzupełniać staż ubezpieczeniowy (a tym samym wysokość kapitału emerytalnego) ubiegającej się o nią osoby do 30 lat lub do momentu, kiedy skończy 60 (w zależności od tego, co będzie wcześniej).

Jak szacował rząd w efekcie tych zmian świadczenia przyznawane od nowego roku byłyby niższe. Z jego obliczeń wynika, że jeśli na rentę w grudniu tego roku przeszedłby 39-letni mężczyzna, legitymujący się 20 latami stażu i zarabiający średnią płacę, otrzymałby 1217,32 zł. Jeśli zrobiłaby to w 2009 roku, renta wyniosłaby 1194 zł. Aby uniknąć gwałtownych zmian w wysokości przyznawanych świadczeń, ustawa przewidywała okres przejściowy.

Rząd chciał też znieść od nowego roku tzw. limity dorabiania dla rencistów. Obecnie ich świadczenia są zmniejszane i zawieszane, jeśli osiągają dodatkowy przychód w wysokości odpowiednio 2078,0 zł i 3859,20 zł miesięcznie.
Rząd nie ustąpi

- Na początku 2009 roku przygotujemy ustawę, która zmieni obecne zasady przyznawania rent - zapowiada Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Zaznacza, że za wcześnie jeszcze na szczegółowe deklaracje, jak będzie wyglądać sposób przyznawania świadczeń, ale wskazuje, że nie zmieni się konstrukcja proponowana w odrzuconej ustawie.

- Wysokość rent będzie zależeć od kapitału emerytalnego - mówi Marek Bucior.

Tłumaczy, że takie rozwiązanie jest konieczne, aby wysokość rent nie odbiegała w zasadniczy sposób od wysokości emerytur.

Dodaje, że rząd nie zrezygnuje też ze zniesienia limitów dorabiania dla rencistów.
http://kadry.infor.pl/rap...ograniczen.html

TK w sprawie obliczania emerytur i rent

Orzeczenie TK w sprawie obliczania emerytur i rent
(PAP)

Obliczanie emerytury lub renty w oparciu o składki z kolejnych 10 lat, wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, jest zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał rozpoznał skargę konstytucyjną Haliny S., do której dołączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Do wyliczenia emerytury kobiety przyjęto zarobki z lat 1984-1993, mimo że w latach 1992- 1993 nie pracowała.

Skarżąca nie mogła skorzystać z przepisu, zgodnie z którym mogłaby ubiegać się o emeryturę na podstawie składek z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, gdyż potrafiła wykazać wynagrodzenie jedynie z 15.

W ocenie RPO, prowadzi to do "zachwiania proporcjonalności wkładu ubezpieczonego do wysokości emerytury dla znaczącej części ubezpieczonych".

TK stwierdził, że kwestionowana regulacja zapisana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie narusza istoty prawa do zabezpieczenia społecznego.

Zdaniem TK, jest ona zgodna z zasadą względnej proporcjonalności wysokości świadczeń do indywidualnego wkładu w budowę ubezpieczeń społecznych, a świadczenia obliczone na jej podstawie są co do zasady podwyższane do wysokości najniższej emerytury.

Jak podkreślał Trybunał, skarżona metoda obliczania emerytur nie narusza także zasady lojalności państwa względem obywateli, m.in. dlatego, że została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z ośmioletnim wyprzedzeniem jako element reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Jej rygoryzm jest łagodzony przez inne przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które gwarantują minimalną wysokość emerytury i umożliwiają na wniosek osoby zainteresowanej jej obliczenie inną metodą (w oparciu o składki z 20 lat, wybranych z całego okresu ubezpieczenia).

TK jednocześnie dostrzega istniejące w praktyce trudności z udokumentowaniem wysokości wynagrodzenia, wynikające z braku obowiązku przechowywania dokumentacji płacowej w okresie PRL.

W opinii Trybunału, kwestionowany przepis pozwala na obliczanie emerytur w sposób jednolity dla wszystkich ubezpieczonych w oparciu o kryteria, które nie prowadzą do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji poszczególnych zainteresowanych i mieszczą się w ramach rozwiązań dopuszczalnych w świetle przepisów konstytucji.

Z kolei zdaniem RPO, przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest niezgodny z art. 67 Konstytucji, regulującym prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy.

RPO zwraca uwagę, że "wielkość wkładu ubezpieczonego do systemu ubezpieczeń społecznych może być oceniana nie tylko na podstawie stażu ubezpieczenia, ale także na podstawie wysokości wnoszonych składek".

Ze skarg, kierowanych do RPO, wynika, że ubiegający się o emeryturę mają także problem z udokumentowaniem wysokości zarobków. Prowadzi to do sytuacji - jak pisze rzecznik - pobierania emerytury lub renty w najniższej wysokości, przyjmowania tzw. miejsc zerowych przy ustalaniu podstawy emerytury lub renty z kolejnych od 3 do 10 lat, a także braku możliwości wyboru - do ustalenia podstawy świadczenia - 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia wniosku.
http://biznes.onet.pl/0,1721388,wiadomosci.html

Wcześniejsze emerytury (pomostowe)

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej

Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało pracownikom, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Ponadto na emeryturę pomostową przejdą wtedy, gdy osiągną wiek wynoszący co najmniej: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Skorzystanie z prawa do emerytury pomostowej będzie także uwarunkowane okresem składkowym i nieskładkowym, który musi wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. Ponadto osoby te przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grudnia 2008 r. były zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy.
Dopuszczono możliwość przejścia na emeryturę pomostową w wieku niższym, tzn. co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Jednak przywilej ten dotyczy m.in. pilotów statków powietrznych oraz personelu pokładowego takich jednostek, dokerów pracujących bezpośrednio przy przeładunku statków, zawodowych ratowników górskich, nurków, maszynistów pojazdów trakcyjnych, kierowców lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM oraz instruktorów, po uzyskaniu orzeczenia o niemożności kontynuowania pracy na tym stanowisku. Prawe do emerytury pomostowej objęci będą również nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.
Projekt zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana na wniosek ubezpieczonego, zgodnie z procedurami obowiązującymi przy przyznaniu powszechnej emerytury, i będzie wypłacana do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jej wysokość nie może być niższa niż najniższa emerytura określona w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.
Prawo do emerytury pomostowej ustanie z dniem: poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, które jest ustalone decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego; osiągnięcia przez uprawnionego wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn; śmierci uprawnionego. W tym ostatnim przypadku rodzinie przysługiwać będzie renta rodzinna.
Zgodnie z projektem, prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Tego typu emerytury będą finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), który będzie państwowym funduszem celowym. Fundusz ma uzyskiwać dochody m.in. ze składek opłacanych przez pracodawców i uzupełniającej dotacji z budżetu państwa, a także z odsetek z lokat aktywów FEP w pierwszych latach jego funkcjonowania. Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie, zgodnie z nowymi przepisami, prowadził centralny rejestr stanowisk pracy o szczególnym charakterze, a także rejestr pracowników wykonujących takie prace lub pracujących w szczególnych warunkach.

źródło: http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=1600

Nowy ,,stary portfel,,

Pozwalam sobie wkleić treść opracowanego pisma, ,,Odezwy,, do wszystkich czujących się pokrzywdzonymi Nasi drodzy emeryci wojskowi.
Jeżeli będziecie nadal bierni, pogodzeni z obecnie panującą sytuacją okradania Nas, Was przez WBE to za parę lub paręnaście lat przyjdzie jeśli nie żebrać pod Biedronkami, Lidlami Tescami to pod kościołami lub biurami emerytalnymi.

Nowy „stary portfel”
- czyli, jak biura emerytalne, łamiąc prawo, okradają rencistów i emerytów!

Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszła w życie Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zmieniła radykalnie zasady waloryzacji rent i emerytur. W Ustawie tej jest wyraźnie na-pisane, że dotyczy ona tych żołnierzy, którzy w dniu wejścia w życie „są w służbie”, a zatem nie dotyczy tych, którzy już byli na rentach emeryturach.
Potwierdza tę tezę również Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 1998 roku. Niestety, Wojskowe Biura Emerytalne łamią tę zasadę, a tym samym okradają nas (rencistów i emery-tów).
Zbiorowa PETYCJA, którą razem złożyliśmy do centralnych organów władzy ustawodaw-czej, wykonawczej i sądowniczej nie przyniosła spodziewanego rozwiązania. Odpowiedzi od Premiera i Prezydenta są żenujące. Marszałek Sejmu i Senatu nawet nie odpowiedzieli na naszą petycję.
W odpowiedzi, która przyszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest sporo potwierdze-nia naszej tezy. A prawo w Polsce jest takie, że to słaby i okradany rencista-emeryt musi wal-czyć z państwowymi biurokratami, którzy są bezkarni.
Jedynym sposobem odebrania tego co nam ukradziono jest domaganie się (INDYWIDUAL-NE) o przeliczenie rent i emerytur zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponieważ dotyczy to ustawy FUS z grudnia 1998 roku, która weszła w życie z dniem 01.01.1999 roku, więc trzeba koniecznie do końca tego roku wystąpić ze stosownym WNIOSKIEM do WBE, gdyż po 1 stycznia 2009 roku sprawa będzie już przedawniona (minie 10 lat od daty wejścia w życie).
Jeżeli WBE uwzględni wniosek, to problem będzie rozwiązany (ale tylko indywidualnie). Jeżeli natomiast WBE wyda decyzję negatywną, to wniosę Odwołanie od Decyzji do Sądu Okręgowego- Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (właściwego terytorialnie dla WBE). Zarówno Wniosek o przeliczenie emerytury, jak i Odwołanie od negatywnej Decyzji WBE nie wymagają „zastępstwa procesowego” (czyli adwokata). Złożenie Wniosku jest bezpłatne a wniesienie Odwołania od Decyzji do Sądu kosztuje około 60 złotych (przedtem było też bezpłatne).
Ja złożyłem już WNIOSEK i czekam na dalszy bieg sprawy. Złożenie wniosku wstrzymuje proces przedawnienia. Swój Wniosek opracowałem przy pomocy adwokata, z którym jestem w kontakcie.
Jestem w kontakcie z emerytem (podpułkownikiem), który wygrał sprawę w Sądzie Okręgo-wym i Sądzie Apelacyjnym, lecz WBE zaskarżyło wyroki i sprawa jest w Sądzie Najwyż-szym. Jest nadzieja na zwycięstwo. Jeżeli SN utrzyma wyroki niższych instancji w mocy, to będzie dla nas pomocne w walce z WBE, gdyż ten wyrok będzie obligował Sądy Okręgowe i Sądy Apelacyjne do uznania naszych racji w powództwach cywilnych, czyli WBE nie będą mogły zaskarżać wyroków Sądów Apelacyjnych.
Związki byłych żołnierzy, Stowarzyszenia i pozostałe organizacje byłych żołnierzy, nie chcą tym się zająć w obawie chyba w obawie o stołki preze-sów!!!
Załączam uproszczoną wersję mojego WNIOSKU i służę ewentualną pomocą w indywidua-alnym opracowaniu WNIOSKÓW.
WNIOSEK należy sporządzić w 2 egzemplarzach i dostarczyć do WBE osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Wnioski w dalszej części

Z up ZG.